GSM

+ 32 (0) 498 46 89 47

Privacy Beleid

 

1. Verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Exclusive Car Rental, met maatschappelijke vestiging gelegen te Meelbergstraat 124, 3583 PAAL, ingeschreven onder het BTW nummer BE05 4345 9128, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

U kan Exclusive Car Rental contacteren op het e-mail adres info@exclusivecarrental.be en/of bereiken op het mobiel nummer +32(0)498 46 89 47.

OPGELET! Deze privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers. Inclusief op het personeel die deze website onderhouden.

2. Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld? En voor welk doel?

Via de website https://www.exclusivecarrental.be en/of https://exclusivecarrental.be verzameld Exclusive Car Rental enkel persoonlijke gegevens van zijn bezoekers die hier toestemming voor hebben gegeven.

Op welke manier wordt er gegevens gecollecteerd?

Contactformulier (Home):
Via het contactformulier op de pagina ‘Contact’ worden de volgende gegevens verzameld wanneer een bezoeker deze ingeeft: Naam, Voornaam, Emailadres, Mobiel, Vraag.

De gevraagde gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het beantwoorden van de bezoeker zijn formulier ingaven en niet voor marketing campagnes.

Analytics:
Exclusive Car Rental maakt gebruik van Google Analytics op de website https://www.exclusivecarrental.be om zo zijn doelgroep beter leren te begrijpen. Google Analytics verzameld de volgende gegevens van onze bezoekers: IP adres, geografische locatie, browser type, toestel type, surf gedrag, en referentiekanaal (de manier hoe u op de website terecht bent gekomen).

Google is gelegen in: Mountain View, California, United States; wat dus ook inhoudt dat de gegevens die worden verzameld door Google Analytics buiten Europa worden bijgehouden, in de USA. Google Analytics is een derde partij cookie, en mag daarom door u (de bezoeker) geweigerd worden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de webpagina die het cookie beleid bevat: https://exclusivecarrental.be/cookie-beleid/.

Cookies:
Exclusive Car Rental maakt ook gebruik van cookies op de website https://www.exclusivecarrental.be voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Voor een volledige lijst van alle cookies die worden gebruikt op deze website, verwijzen wij u door naar de webpagina die het cookie beleid bevat: https://exclusivecarrental.be/cookie-beleid/.

Wat wordt ermee gedaan?
Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen op goedkeuring van de bezoeker verwerkt voor de hieronder omschreven redenen:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een aanvraag voor één van onze diensten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Wanneer Exclusive Car Rental daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Exclusive Car Rental persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen.
Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Exclusive Car Rental nieuwsbrief, dan heeft Exclusive Car Rental in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Exclusive Car Rental in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Exclusive Car Rental alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Exclusive Car Rental, zal Exclusive Car Rental u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal Exclusive Car Rental ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals inloggegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
Exclusive Car Rental gebruikt persoonsgegevens voor het leveren van diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) diensten van Exclusive Car Rental.
Exclusive Car Rental kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Exclusive Car Rental meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om prestaties op te volgen.
Exclusive Car Rental kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over producten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In heel wat gevallen is Exclusive Car Rental wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Exclusive Car Rental worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
Exclusive Car Rental kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Exclusive Car Rental uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om de website en de diensten aan te passen aan de noden van de bezoekers.

3. Hoe worden de persoonlijke gegevens beveiligd?

Exclusive Car Rental streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Exclusive Car Rental. Exclusive Car Rental draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Exclusive Car Rental medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige aankopen een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens heeft Exclusive Car Rental specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties. Exclusive Car Rental heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen.

Indien er zich een gegevens lek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van Exclusive Car Rental dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Exclusive Car Rental website vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door Exclusive Car Rental gesponsorde events/projecten) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Exclusive Car Rental bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang het nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 2 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Exclusive Car Rental bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

5. Rechten van de bezoeker

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Exclusive Car Rental, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 1 van deze Privacy Policy. Exclusive Car Rental zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Exclusive Car Rental. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Exclusive Car Rental de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Exclusive Car Rental dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevens wissen
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verandering in organisatienaam.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Exclusive Car Rental;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Exclusive Car Rental;

Exclusive Car Rental zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Exclusive Car Rental eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Exclusive Car Rental. Exclusive Car Rental kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Exclusive Car Rental bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u als betrokkene het recht om van Exclusive Car Rental de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Exclusive Car Rental in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Exclusive Car Rental heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Exclusive Car Rental zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Exclusive Car Rental.

6. Laatst bijgewerkt

Het is altijd mogelijk dat op de website https://www.exclusivecarrental.be en/of https://exclusivecarrental.be nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en/of nieuwe diensten worden aangeboden. Omwille van deze reden kan het gebeuren dat wij onze privacy beleid moeten aanpassen. Wij houden altijd de oude versie van de privacy beleid bij, en u kan deze raadplegen op https://exclusivecarrental.be/oude-privacy-beleid/.

Wij vermelden altijd de datum van de wanneer de huidige versie beschikbaar is gesteld.
Datum wijziging: 08/07/2021
Versie: 1.0